top of page
  • Снимка на автораAmnesty International Bulgaria

България трябва да преустанови принудителното връщане на саудитския активист Абдулрахман Ал-Халиди и да го освободи незабавно

Актуализирано: 16.03БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ПРЕУСТАНОВИ ПРИНУДИТЕЛНОТО ВРЪЩАНЕ НА САУДИТСКИЯ АКТИВИСТ АБДУЛРАХМАН АЛ-ХАЛИДИ И ДА ГО ОСВОБОДИ НЕЗАБАВНО


Ние, долуподписаните граждански организации, сме силно обезпокоени от случващото се със саудитския активист Абдулрахман ал-Халиди, който в момента е задържан в България и е застрашен от незабавно принудително връщане в Саудитска Арабия. Ако бъде експулсиран, ал-Халиди ще бъде изложен на реален риск от изтезания и други сериозни нарушения на правата на човека поради политическите си възгледи и граждански активизъм в Саудитска Арабия. Призоваваме българските власти да спазват правните си задължения съгласно международното право, законодателството на Европейския съюз и вътрешното право, като незабавно спрат принудителното връщане на ал-Халиди, освободят го и преразгледат молбата му за международна закрила в рамките на справедлива процедура за предоставяне на убежище.


На 7 февруари 2024 г. ал-Халиди, който е в процедура по получаване на убежище в България от повече от две години, е уведомен за издадена срещу него заповед за принудително връщане до страната му на произход. Заповедта е обжалвана от адвокатите му. Междувременно на ал-Халиди е наложена административна мярка задържане в Специален дом за временно настаняване на чужденци в Бусманци, в близост до Летище София, въпреки факта, че има съдебна заповед за освобождаването му от 18 януари 2024 г. Впоследствие тази заповед е отменена от българската Държавна агенция „Национална сигурност“, която разпорежда повторното му задържане. По време на престоя си в дома ал-Халиди, който има проблеми с гърба, не получава адекватна медицинска грижа както и психологическа подкрепа за влошеното си психично здраве.


Ал-Халиди напуска Саудитска Арабия през 2013 г. след многобройни заплахи, включително привикване за разпит от служители по сигурността в резултат на мирния му активизъм. Гражданската му дейност включва застъпничество за демократични реформи, както и кампания с изтъкнати саудитски личности като журналиста Джамал Хашуги, който бе жестоко убит от саудитски агенти в саудитското консулство в Истанбул през октомври 2018 г. След изгнание в Египет, Катар и Турция ал-Халиди решава да се отправи към Европейския съюз през 2021 г. с намерението да кандидатства за убежище в страна от ЕС. Малко след като пресича турско-българската граница на 23 октомври 2021 г. обаче, той е арестуван в България за незаконно преминаване на държавната граница.


На 16 ноември 2021 г. ал-Халиди подава молба за убежище в България, позовавайки се на рискове от сериозни нарушения на правата на човека, ако бъде върнат в Саудитска Арабия, включително произволно задържане, изтезания и несправедлив процес. Молбата му за убежище е отхвърлена от българската Държавна агенция за бежанците, която не признава риска от преследване с аргумента, че Саудитска Арабия е „взела мерки за демократизиране на обществото“. Ал-Халиди обжалва решението пред Административен съд София-град и когато жалбата му също бива отхвърлена, той обжалва пред Върховния административен съд, който на 27 септември 2023 г. връща делото на по-долната инстанция за повторно разглеждане, като се позовава на процедурни грешки. На 9 януари 2024 г. по-долната инстанция издава решение, с което отменя по-ранния отказ за убежище и връща молбата му за ново разглеждане от Държавната агенция за бежанците.


Принудителното връщане на ал-Халиди в Саудитска Арабия би представлявало грубо нарушение на ангажиментите на България съгласно международното право, правото на Европейския съюз и вътрешното право, включително собствената й конституция, която гласи, че България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи. Както специалният докладчик на ООН за положението на защитниците на правата на човека Мери Лоулър коментира в Twitter/X, „[т]ова би било в противоречие с ангажимента на България за неотблъскване – особено като се има предвид, че Саудитска Арабия е толкова опасно място за [защитниците на правата на човека]“ Принципът на забрана за връщане е основен елемент на международното право за правата на човека и бежанците, който е залегнал в няколко международни договора и конвенции, включително Женевската конвенция за статута на бежанците (чл. 33), Международния пакт за граждански и политически права (чл. 7) и Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (чл. 3). Той задължава държавите да не връщат лица в ситуации, в които са изложени на риск от сериозни нарушения на правата на човека.

На фона на нарастващите репресии в Саудитска Арабия през последните години, включително плашещото потискане на свободата на изразяване и сдружаване, все по-голям брой саудитски граждани и жители напускат страната и кандидатстват за убежище в чужбина в търсене на безопасност от преследване. Ако българските власти депортират Абдулрахман ал-Халиди в Саудитска Арабия, той ще бъде изложен на реален риск от преследване, включително произволен арест, изтезания и несправедлив процес, водещ до продължителна присъда в затвора, поради политическите му убеждения и активност.


В светлината на гореизложеното, призоваваме българските власти да спазват законовите си задължения, спешно да спрат принудителното връщане на ал-Халиди в Саудитска Арабия, да го освободят и да преразгледат молбата му за международна закрила в рамките на справедлива процедура за предоставяне на убежище, тъй като смятаме, че той се нуждае от международна закрила.

 

Публично изявление на Амнести Интернешънъл

Линк към изявлението на Амнести Интернешънъл - Bulgaria should not deport Saudi activist Abdulrahman al-Khalidi and should immediately release him - Amnesty International


ПОДПИСАЛИ 

ALQST for Human Rights

Amnesty International

ARTICLE 19

The Bulgarian Helsinki Committee (BHC)

Center For Legal Aid - Voice in Bulgaria (CLA)

Democracy for the Arab World Now (DAWN)

Electronic Frontier Foundation (EFF)

European Saudi Organisation for Human Rights (ESOHR)

FairSquare

FIDH (International Federation for Human Rights), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

Freedom House

Gulf Centre for Human Rights (GCHR)

International Service for Human Rights (ISHR)

MENA Rights Group

Middle East Democracy Center (MEDC)

Mission Wings Foundation (MWF)

World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

100 преглеждания0 коментара

Comentarios


bottom of page